fbpx
Snel omhoog

Veilingvoorwaarden

Back
 1. CHOSEN BV, betreft een onderneming naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te 1730 Asse aan de Moretteweg 52. CHOSEN BV organiseert een online veiling voor jumpingpaarden.
 2. Het deelnemen aan deze veiling impliceert de uitdrukkelijke en voorbehoudsloze kennisname en aanvaarding van deze veilingvoorwaarden
 3. CHOSEN verkoopt via haar website paarden namens en voor rekening van derden. CHOSEN treedt op als veilingdienst. Het veilingcomité treedt op als tussenpersoon tussen verkoper en koper. De koper dient zich via de website https://chosen.auction/ te registreren alvorens hij kan deelnemen aan de veiling.
 4. De paarden worden geveild in de staat waarin zij verkeren ten tijde van de veiling.
 5. De verkoop komt tot stand volgens Belgisch recht door middel van veiling en toewijzing aan de hoogste bieder na betaling van het afrekeningsbedrag al dan niet te verhogen met BTW. De veiling staat onder toezicht van een door CHOSEN aan te duiden veilingmeester dewelke een proces-verbaal van de toewijzing opmaakt.
 6. De biedingen en de betalingen geschieden in EURO
 7. Op de website wordt een indicatieve sluitingstijd voor de veiling per kavel aangegeven. Wordt echter in de laatste 5 minuten voor sluiting nog een bod uitgebracht op een kavel zal de veiling betreffende dat kavel automatisch verlengd worden met 5 minuten. De verlengde tijd wordt de nieuwe indicatieve sluitingstijd.
 8. De paarden worden op het eind van de veiling toegewezen aan de hoogste bieder. De afrekening wordt ten aanzien van de koper als volgt berekend: de toewijzingsprijs + 10% op deze toewijzingsprijs als kopercommissie = nettoprijs, te vermeerderen met de eventueel van toepassing zijnde BTW, is het afrekeningsbedrag. Met het uitbrengen van een bod verbindt de bieder zich tot betaling van het afrekeningsbedrag, tenzij daarna een hoger bod wordt geplaatst.
 9. Bovenop de toewijzingsprijs betaalt de koper aan CHOSEN een percentage van 10% (exclusief BTW) op de toewijzingsprijs als commissie en voor de tussenkomst in de veilingkosten. De veilingkosten zijn contact betaalbaar is en moeten alleszins voorafgaandelijk aan de levering van het paard aan de koper vereffend worden op de rekening van CHOSEN.
 10. Het afrekeningsbedrag is onmiddellijk verschuldigd bij toewijzing.
 11. Iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de geveilde paarden gaat na levering over op de koper. Na de veiling én betaling treffen koper en verkoper in onderling overleg de schikkingen voor de levering. Het rechtsverband ligt rechtstreeks tussen koper en verkoper, met dien verstande dat er ten aanzien van de koper, de verkoper en niet de veilingorganisatie aansprakelijk is voor iedere tekortkoming die de paarden na de veiling mochten vertonen.
 12. De eigendom van de paarden gaat over op het ogenblik van de betaling door de koper aan de veilingorganisatie.
 13. Noch de verkoper, noch de koper kunnen enig recht ontlenen aan het feit dat de veilingorganisatie de paarden heeft geselecteerd en desgevallend op haar verzoek aan een veterinair onderzoek onderworpen werden. Voorafgaandelijk aan de selectie en voorafgaandelijk aan de veiling werden de paarden onderworpen aan een veterinaire keuring. Verslagen en rx-beelden worden op eerste verzoek overgemaakt.
 14. De informatie betreffende de paarden is enkel gericht een indruk te geven over de kwaliteiten van de paarden, zonder de pretentie volledig te zijn en zonder daarmee garanties te geven. CHOSEN is bij de omschrijving van een kavel afhankelijk van de door een verkoper of derden verstrekte informatie. CHOSEN is niet aansprakelijk voor gebeurlijke drukfouten en/of materiële vergissingen op haar website en online catalogus.
 15. De koper verkeert in de mogelijkheid om, na het maken van een afspraak, voorafgaandelijk aan de veiling een testrit te maken.
 16. In geval van export zal de koper binnen een periode van 3 maanden een geldig exportdocument voorleggen op straffe van het alsnog in rekening brengen van de verschuldigde BTW.
 17. De koper verkeert in de mogelijkheid om diens aankoop onmiddellijk te laten verzekeren via Catherine de Buyl Horse Insurance.
 18. Bij betwisting geldt uitsluitend de Nederlandse tekst. De vertaling van deze veilingvoorwaarden in een andere taal dan het Nederlands is louter informatief.
 19. De veilingorganisatie beslecht in laatste instantie alle betwistingen die tijdens de veilingverrichtingen nopens de verkoping zouden kunnen ontstaan.
 20. Elk geschil voortvloeiende uit deze veiling en haar gevolgen wordt uitsluitend beheerst door de Belgische wet met uitsluiting van de bepalingen van het Weens Koopverdrag inzake internationale koop-verkoop. De Nederlandstalige rechtbanken van Brussel zijn exclusief bevoegd om kennis te nemen van gebeurlijke geschillen.
 21. Embryo Sales:
  21.1 Voor elke draagmoeder dient een waarborg van 3.000 euro (excl. VAT), betaald te worden. Deze dient overgemaakt te worden op de derdenrekening van chosen.auction.  De draagmoeder blijft in eigendom van de verkoper, tenzij anders vermeld en expliciet overeengekomen.  Op het moment van teruggave van de merrie zal de waarborg integraal terug betaald worden.21.2 Op het moment dat de verkoop beklonken wordt, wordt de nieuwe eigenaar verantwoordelijk voor de merrie.

Laatste update: 20.08.2022

This website uses cookies to improve your experience. Cookie Policy